Όροι και προϋποθέσεις

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η εταιρία με την επωνυμία «CGPACKSHOTS Ι.Κ.Ε» ,  με έδρα την Αθήνα (Κρήνης 5-7), (εφεξής και χάριν συντομίας καλούμενη η «Εταιρεία») δικαιούχος της ιστοσελίδας-ψηφιακής πλατφόρμας «www.cgpackshots.com»  με σκοπό την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών για την ασφαλή, απομακρυσμένη διαχείριση 3D προϊόντων του Πελάτη, που διακινούνται ή αποθηκεύονται στην Πλατφόρμα με δυνατότητα αναρίθμητων στατικών λήψεων του προϊόντος, δυνατότητα δημιουργίας - παραγωγής καρέ και δυνατότητα εισαγωγής του ψηφιοποιημένου προϊόντος στον ιστότοπο,e-shop ή στα social media του Πελάτη ή του χρήστη (embed) με πλήρη δυνατότητα διαχείρισης και περιστροφής αυτού, προσφέρει τις υπηρεσίες της με τους παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας, www.cgpackshots.com  , και ο κάθε συνδρομητής των παρεχόμενων υπηρεσιών της Πλατφόρμας, παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων και είσοδο/πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες της μέσω κωδικών πρόσβασης μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας,  αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

ΟΡΙΣΜΟΙ

« Πάροχος» : Είναι η Εταιρεία «CGPACKSHOTS» η οποία και παρέχει τις συνδρομητικές υπηρεσίες της Πλατφόρμας

«Πελάτης»: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που με την υπογραφή  της Αίτησής του και την αποστολή των κωδικών χρήσης από την CGPACKSHOTS,  αποκτά άδεια  χρήσης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

«3D προϊόν»: Το ψηφιοποιημένο προϊόν αποκλειστικά για την Πλατφόρμα.

«Τερματική Συσκευή (Πελάτη)»: Οι συσκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλες φορητές συσκευές με τεχνική δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών πχ κινητά τηλέφωνα, tablets, notebooks κλπ, που ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από τον Πελάτη και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πελάτη.

«Πλατφόρμα CGPACKSHOT ή Πλατφόρμα»: Το πληροφορικό σύστημα και λογισμικό της εταιρίας CGPACKSHOTS , που παρέχεται «ως έχει», βρίσκεται εγκατεστημένο στις φυσικές υποδομές της Εταιρείας ή και τρίτων συνεργατών της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο ο Πελάτης αποκτά δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης, χρήσης και λειτουργίας με σκοπό την χρήση και διαχείριση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

«Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα»: Επιμέρους εφαρμογές, υπηρεσίες τρίτων, συστατικά στοιχεία λογισμικού, πόροι (‘’utilities’’), αρχειοθήκες ανοιχτού κώδικα, που ενσωματώνονται ή λειτουργούν διαλειτουργικά με την Υπηρεσία.

 «Λογισμικό»: Το εξειδικευμένο λογισμικό, που έχει σχεδιαστεί και ανήκει στην Εταιρία, για να υποστηρίζει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας και διατίθεται «ως έχει» στον Πελάτη χωρίς περαιτέρω χρέωση.

«Εξουσιοδοτημένος Χρήστης ή Χρήστης»: Το προσωπικό της επιχείρησης του Πελάτη, συνεργάτες του Πελάτη ή άλλοι εξουσιοδοτημένοι από αυτόν τρίτοι, που καταχωρίζοντας έναν από τους κωδικούς χρήσης που έχει αποκτήσει ο Πελάτης και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ενεργοποίησης που περιγράφεται παρακάτω, αποκτούν άδεια χρήσης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Ρητώς συμφωνείται ότι κάθε υποχρέωση που αναλαμβάνει ο Πελάτης και κάθε περιορισμός που βαρύνει αυτόν, σύμφωνα με τους εδώ όρους, αναλαμβάνεται και βαρύνει και κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη.  Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό πως οι χρήστες διαχωρίζονται σε δυναμικούς (power users) και απλούς χρήστες (simple users) ανάλογα με το πακέτο υπηρεσιών και δυνατοτήτων που επιλέγει ο πελάτης.

 «Υποδομές της Υπηρεσίας»: Οι κεντρικοί εξυπηρετητές (servers) που χρησιμοποιεί η CGPACKSHOTS ή/και τρίτες εταιρίες συνεργαζόμενες με την Εταιρεία  για την παροχή της Υπηρεσίας και βρίσκονται στην Ελλάδα ή/και σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους.

« Εργάσιμες μέρες και ώρες» : Ως εργάσιμες νοούνται οι ημέρες που δεν αποτελούν επίσημη εθνική αργία στην Ελλάδα εκτός Σαββατοκύριακων, ως εργάσιμες ώρες δε καθορίζονται από τις 09.00-17.00

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CGPACKSHOTS - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H Πλατφόρμα CGPACKSHOTS παρέχεται από την Εταιρεία αποκλειστικά δια μέσω του διαδικτύου έναντι συνδρομής και απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα - εφεξής «Πελάτης») . Η πρόσβαση στην Υπηρεσία απαιτεί την εγγραφή του Πελάτη, επιλέγοντας αυτός το εικονίδιο «Αποδέχομαι» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο CGPACKSHOTS.

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Α. Με την επιλογή αυτή ο Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους του, ως Συνδρομητή / Χρήστη, πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας, ως αυτό παρέχεται από την Εταιρεία μέσω του δικτυακού τόπου  www.cgpackshots.com. Δεδομένου ότι η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, η Πάροχος Εταιρεία  παρέχει τη δυνατότητα να έχει ο Πελάτης πρόσβαση στους όρους της σύμβασης σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή του. Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους εν όλω ή εν μέρει, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας στην Πλατφόρμα και να απέχετε από οιαδήποτε ενέργεια πρόσβασης και χρήσης του CGPACKSHOTS, διότι η πρόσβαση και χρήση συνιστά την από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης.

Β. Η Υπηρεσία ενεργοποιείται από την CGPACKSHOTS εντός 24 ωρών μετά την υπογραφή και αποστολή στην Εταιρεία της Αίτησης – Σύμβασης από τον Πελάτη και αφού ο Χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία ενεργοποίησης (καταχώριση ενός από τους κωδικούς χρήσης που έχει αποκτήσει ο Πελάτης και κατόπιν αλλαγής του, ώστε να τον γνωρίζει μόνον αυτός) και Αποδοχής των παρόντων όρων σε τουλάχιστον μία από τις Τερματικές Συσκευές.

Γ. Προσθήκη και απενεργοποίηση Εξουσιοδοτημένων Χρηστών είναι δυνατή με την λήψη συμπληρωματικών κωδικών εισόδου στην Πλατφόρμα μετά από την υποβολή συμπληρωματικής Αίτησης και καταβολής των σχετικών χρεώσεων. Κάθε εξουσιοδοτημένος Χρήστης ταυτοποιείται από διακριτό λογαριασμό με προσωπικό username και password (οκταψήφιο κωδικό με λατινικούς χαρακτήρες, τουλάχιστον ένα κεφαλαίο, αριθμούς και σύμβολα).

Δ. Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης εισόδου σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Πελάτη από μία τερματική συσκευή ο καθένας (όσοι δηλαδή είναι και οι κωδικοί χρήσης που έχει αποκτήσει ο Πελάτης). Η CGPACKSHOTS δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται να τηρεί αρχείο των ip τερματικών συσκευών που εισήλθαν στην Υπηρεσία  με τους κωδικούς χρήσης που έχει αποκτήσει ο Πελάτης.  

Ε. Η Υπηρεσία παρέχει στον Πελάτη και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες δυνατότητα αντικατάστασης των κωδικών χρήσης. Για λόγους ασφαλείας ο Πελάτης και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες υποχρεούνται να τροποποιούν  σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Κωδικούς, όσο και σε περίπτωση που έχουν  αντιληφθεί ή έχουν την υπόνοια ότι ο Κωδικός που έχει αποκτήσει ο Πελάτης έχει περιέλθει σε γνώση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων. Στην περίπτωση αλλαγής κωδικού πρόσβασης, και για την ασφάλεια του λογαριασμού του πελάτη, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την αλλαγή του κωδικού, και σε αυτό θα αναφέρονται πληροφορίες, όπως ο τύπος του λειτουργικού συστήματος, ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιεί, η IP διεύθυνση και η κατά προσέγγιση γεωγραφική περιοχή μέσω της οποίας έγινε η αλλαγή του κωδικού. Η Πάροχος Εταιρεία, ωστόσο, δεν συλλέγει καμία από αυτές τις πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις και για κάθε χρήση της Υπηρεσίας που διενεργούνται μέσω των Κωδικών χρήσης και απαλλάσσουν ρητά την Εταιρεία  από κάθε ευθύνη σχετικώς.

 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.1 Η Υπηρεσία παρέχει στον Πελάτη την ασφαλή, απομακρυσμένη διαχείριση 3D προϊόντων του, που εισάγονται, διακινούνται ή αποθηκεύονται στην Πλατφόρμα, με δυνατότητα αναρίθμητων στατικών λήψεών τους, δυνατότητα δημιουργίας - παραγωγής καρέ, και δυνατότητα πρόσβασης και εμφάνισης (με το άνοιγμα σχετικού συνδέσμου «link») του ψηφιοποιημένου προϊόντος από τον ιστότοπο του Πελάτη ή του χρήστη (embed) με πλήρη δυνατότητα διαχείρισης και περιστροφής αυτού. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα χρήσης των ψηφιοποιημένων προϊόντων αποκλειστικά για την Πλατφόρμα και τα παραγόμενα από αυτήν υλικά με μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, απεριόριστη και άνευ καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων άδεια για την: αναπαραγωγή, εκτέλεση, προβολή, ανάλυση και χρήση των εν λόγω προϊόντων.

3.2 Κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργικές παροχές ποικίλουν ανάλογα με τις προτάσεις που θα επιλέξει ο Πελάτης στην Αίτηση. Σε επόμενες εκδόσεις ή αναβαθμίσεις της Υπηρεσίας, ενδέχεται να διαφοροποιούνται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των επιμέρους λειτουργιών.

3.3 Η CGPACKSHOTS  έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την διατήρηση του περιεχομένου του Πελάτη στην Πλατφόρμα ή στις Υποδομές της για όσο χρόνο διαρκεί η Σύμβαση με τον Πελάτη και κατά τους εδώ όρους, δεν εγγυάται όμως την διατήρηση του Περιεχομένου του Πελάτη και δε φέρνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία του Πελάτη από την αδυναμία διατήρησης αυτού στην Πλατφόρμα ή στις Υποδομές της. Εφόσον ειδικές διατάξεις (πχ φορολογικές) επιβάλλουν τη διατήρηση των προϊόντων του που εισάγει, διακινεί ή αποθηκεύει στην Υπηρεσία ο Πελάτης, για την ασφαλή χρήση και αποθήκευση του οποίου φέρει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη.

3.4 Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί, περιλαμβάνει και δρα διαλειτουργικά με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, που ενδέχεται να διέπεται από ξεχωριστούς όρους και περιορισμούς χρήσης, τους οποίους, ο Πελάτης οφείλει να αποδεχθεί συμπληρωματικά με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Για τη λειτουργία του ιστοτόπου είναι απαραίτητη η χρήση Cookies. Αυτά χρησιμεύουν αποκλειστικά και μόνο για τη σύνδεση του Πελάτη και κάθε εξουσιοδοτημένου χρήστη με τον ιστότοπο, ενώ η CGPACKSHOTS δεν συλλέγει την οποιαδήποτε πληροφορία Η Πάροχος δεν εγγυάται την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού αυτού ή την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του.

3.5 Οι Υπηρεσίες Τρίτων στις οποίες αποκτά πρόσβαση ο Πελάτης  μέσω της Υπηρεσίας παρέχονται «ως έχουν» (‘’as is’’) και παρέχονται συνδυαστικά με την Υπηρεσία, αφού ο Πελάτης αποδεχθεί τυχόν ενσωματωμένους  ή αναρτημένους σε αυτές όρους χρήσεις. Η CGPACKSHOTS  δεν εγγυάται την απρόσκοπτη κα αδιάλειπτη λειτουργία των Υπηρεσιών Τρίτων ή την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά τους. Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών Τρίτων από τον Πελάτη περιορίζεται από τον πάροχο αυτών στις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την παροχή της Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και για όσο χρόνο η Υπηρεσία Τρίτων είναι διαθέσιμη στο κοινό. Στην περίπτωση που ο πάροχος  Υπηρεσίας Τρίτων αποφασίσει την κατάργησή της, η Πάροχος Εταιρεία  αναλαμβάνει να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον Πελάτη και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να καταστήσει διαθέσιμη άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία Τρίτου, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται προς τούτο.

4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για την παροχή και λειτουργία της Υπηρεσίας απαιτείται:

4.1 Ο Χρήστης να διαθέτει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο με πάροχο της επιλογής του και να χρησιμοποιεί συμβατή με την Υπηρεσία έκδοση φυλλομετρητή (browser), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι σχετικές χρεώσεις για την πλοήγηση και την χρήση δεδομένων δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και διέπονται από τους όρους του παρόχου με τον οποίο έχει αντιστοίχως συμβληθεί ο Πελάτης.

4.2 Ενεργός προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για κάθε ένα από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες.

4.3 Ο Χρήστης  χρησιμοποιεί Τερματικές Συσκευές (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, laptops) με λειτουργικό σύστημα, λογισμικό (‘’software’’) και υλισμικό (‘’hardware’’), συμβατό με την Υπηρεσία, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α. Ο τελικός χρήστης (end user) θα έχει τη δυνατότητα να δει και να χειριστεί το αποτέλεσμα-προιόν από οποιαδήποτε συσκευή.

4.4 Ο Πελάτης να ανοίξει τον ιστότοπο της Πλατφόρμας

5. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

5.1 Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με το νόμο, τους όρους της παρούσας σύμβασης, ή τυχόν πρόσθετες οδηγίες της CGPACKSHOTS.  Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για παράνομες δραστηριότητες.

5.2 Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες και να εξασφαλίσει, όπου απαιτείται, τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση αυτών, για τη σύννομη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και των δεδομένων θέσης που τυχόν παράγονται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας από τον Πελάτη ή/και την CGPACKSHOTS  ή/και τρίτες εταιρίες συνεργαζόμενες με την Εταιρεία  για την παροχή της Υπηρεσίας.

5.3 Εφόσον μέσω της Υπηρεσίας συλλέγονται, διακινούνται, ή άλλως πώς τυγχάνουν επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα τρίτων, ο Πελάτης υπέχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου ο ίδιος κάθε ευθύνη για τη σύννομη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαλλάσσοντας ρητά την CGPACKSHOTS  ή/και τυχόν τρίτες συνεργαζόμενες με την τελευταία εταιρίες για την παροχή της Υπηρεσίας από κάθε ευθύνη έναντι των υποκειμένων της επεξεργασίας ή άλλων προσώπων που τυχόν έχουν έννομο συμφέρον να εγείρουν συναφείς αξιώσεις αποζημίωσης για την αιτία αυτή. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και διακινεί μέσω της Υπηρεσίας, όσο και του απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιεί. Τυχόν υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως αυτός ορίζεται στο Ν. 2472/1997, έναντι της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, βαρύνουν αντίστοιχα τον Πελάτη. Ρητώς πάντως δηλώνεται ότι για την χρήση της Υπηρεσίας απαιτείται εκτός από την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης η εισαγωγή στην Πλατφόρμα ονοματεπώνυμου, τηλεφώνου και λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κάθε εξουσιοδοτημένου χρήστη.

5.4 Η Υπηρεσία, η Πλατφόρμα, το Λογισμικό, οι Υπηρεσίες Τρίτων και λοιπές εφαρμογές, το περιεχόμενο, τα γραφικά, οι απεικονίσεις, λειτουργίες και επιμέρους στοιχεία και γενικά όλα ανεξαιρέτως τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην Υπηρεσία, την Πλατφόρμα και το εν γένει λογισμικό, αποτελούν ιδιοκτησία των νόμιμων δικαιούχων τους και προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση διατάξεις για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η CGPACKSHOTS κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνουν και συγγενικά δικαιώματα, εμπιστευτικές πληροφορίες, εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, δικαιώματα παραβίασης, δικαιώματα αθέμιτου ανταγωνισμού, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μικροσκοπικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας. Ρητώς αναγνωρίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πως δεν εκχωρούνται ή να μεταβιβάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την Εταιρεία στον Πελάτη.

5.5 Η CGPACKSHOTS  παρέχει στον Πελάτη και ακριβέστερα σε καθέναν από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη ή άλλως πώς παραχωρούμενη άδειας χρήσης του λογισμικού, που ενσωματώνεται στην Υπηρεσία, αποκλειστικά για χρήση από τα παραπάνω πρόσωπα, για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών αναγκών του Πελάτη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και για όσο χρονικό διάστημα αυτή βρίσκεται σε ισχύ.

5.6 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας και όσων ρητά προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Πελάτης, οι Συνδεδεμένες με τον Πελάτη Εταιρίες και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες δεν επιτρέπεται να επιτρέψουν σε τρίτους ή να προβούν οι ίδιοι σε: i) τροποποίηση, ανάστροφη αναζήτηση και ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα, αποσυμπίληση του πηγαίου κώδικα ή της εσωτερικής δομής κάθε είδους λογισμικού στο οποίο βασίζεται η Υπηρεσία και η Τεκμηρίωση ή τα υποκείμενα συστατικά του λογισμικού τους, ή σε δημιουργία παράγωγων έργων σε σχέση με το παραπάνω λογισμικό,  ii) χρήση άλλη πλην της επιτρεπόμενης από τους παρόντες όρους, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση, μεταπώληση, υπομίσθωση ή άλλη παραχώρηση χρήσης της Υπηρεσίας, κάθε είδους λογισμικού στο οποίο βασίζεται η Υπηρεσία, εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους, iii) τροποποίηση, αλλοίωση, αφαίρεση των ενδείξεων προέλευσης, της επωνυμίας των νόμιμων δικαιούχων, των σημάτων και λοιπών διακριτικών που έχουν τεθεί και εμφανίζονται στο Λογισμικό, την Πλατφόρμα, την Υπηρεσία, το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, τις Εφαρμογές Τρίτων, iv) γνωστοποιήσει δημοσιεύσει ή διαθέσει με κάθε τρόπο σε τρίτους την απόδοση ή τυχόν λειτουργική αξιολόγηση της Υπηρεσίας ή και της Πλατφόρμας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας .

5.7 Η Πάροχος Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη ότι το λογισμικό της Πλατφόρμας αποτελεί εμπορικό λογισμικό, που προστατεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

5.8 Η Πάροχος Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημία του Πελάτη που απορρέει από τη χρήση της Υπηρεσίας ή κάθε άλλη ζημία (διαφυγόντα κέρδη, απώλεια δεδομένων κ.α.), που δεν προκαλείται άμεσα από αυτή ή την οποία δεν θα μπορούσε εύλογα να είχε προβλέψει κατά τον χρόνο αποδοχής των παρόντων όρων, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας, ή είναι εκτός του πεδίου ελέγχου της, καθώς επίσης και για τη λειτουργία και διασύνδεση άλλων εθνικών ή ξένων δικτύων και τις εν γένει ενέργειες των φορέων που τα διαχειρίζονται.

5.9 Ρητώς διευκρινίζεται πως κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την λήξη αυτής, απαγορεύεται ο Πελάτης να αναλάβει, να απασχολήσει ή να ζητήσει την πρόσληψη ή την απασχόληση οποιουδήποτε υπαλλήλου ή υπεργολάβου της Εταιρείας που έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στη παρούσα.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ CGPACKSHOTS – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

6.1 Η CGPACKSHOTS  δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα («back -up») των 3d προϊόντων του πελάτη στις Υποδομές της, αποκλειστικά για τη διασφάλιση της προσήκουσας παροχής της Υπηρεσίας, όπως π.χ. για την περίπτωση επέλευσης σφαλμάτων ή αποτυχίας στη λειτουργία των Υποδομών, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει κατά περίπτωση πρόσφορο. Για το σκοπό αυτό ο Πελάτης, παρέχει στην Εταιρεία  χωρίς αντάλλαγμα, την μη – αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια να συλλέξει, αποθηκεύσει, προσπελάσει, χρησιμοποιήσει, επεξεργαστεί, αντιγράψει, μεταδώσει τροποποιήσει και διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, τα προϊόντα του πελάτη στις Υποδομές της, αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης και την προσήκουσα παροχή της Υπηρεσίας, ως και τη δυνατότητα να παραχωρήσει την ανωτέρω άδεια σε τρίτες εταιρίες που συνεργάζονται με την Εταιρεία  για την παροχή της Υπηρεσίας, αποκλειστικά για τον ίδιο σκοπό.

6.2 Η CGPACKSHOTS  ενδέχεται να συνεργαστεί με υπεργολάβους, ιδίως για την ψηφιοποίηση των προϊόντων του Πελάτη, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας.

6.3 Τα προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη και των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και αποθηκεύονται καταρχήν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τυχόν διαβίβαση και επεξεργασία των δεδομένων σε τρίτες χώρες θα περιορίζεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών και του Πελάτη και επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν.2472/1997, ιδίως εάν ο αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών έχει αποδεχθεί και δεσμεύεται από τις προβλεπόμενες από το άρθρο 26 παρ. 4 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες.

Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και, τούτο έχει την έννοια ότι δεν παρέχεται από την Εταιρεία οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση κ.λ.π. όσον αφορά την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας από το Χρήστη και το συναφές λογισμικό.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ

7.1 Η Εταιρεία  χρεώνει τον Πελάτη για τη χρήση της Υπηρεσίας ανά ημερολογιακό μήνα και εξουσιοδοτημένο χρήστη (κωδικό χρήσης), σύμφωνα με  τις προτάσεις που θα επιλέξει ο Πελάτης στην Αίτηση - Σύμβαση. Ο Φ.Π.Α. και τυχόν άλλοι φόροι ή τέλη, που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, επιβαρύνουν τον Πελάτη, ομοίως και τυχόν έξοδα (λειτουργικά, δικαστικά ή άλλα) στα οποία υποβάλλεται η CGPACKSHOTS  λόγω της μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Πελάτη.

7.2 Η τιμολόγηση πραγματοποιείται με την υπογραφή της Αίτησης – Σύμβασης του πελάτη.

7.3 Αναβάθμιση του προγράμματος του πελάτη με περισσότερες επιλογές είναι δυνατή, χωρίς δυνατότητα επανόδου στις αρχικές επιλογές. Η αναβάθμιση πραγματοποιείται οποτεδήποτε, με αίτημα του Πελάτη προς την Εταιρεία  και ισχύει από την έναρξη του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα μέχρι πέρατος της περιόδου που αρχικά έχει συμφωνηθεί.

7.4 Προσθήκη εξουσιοδοτημένου χρήστη του Πελάτη είναι δυνατή, χωρίς δυνατότητα επανόδου στον αρχικό αριθμό αυτών και πραγματοποιείται οποτεδήποτε, με αίτημα του Πελάτη προς την  CGPACKSHOTS και ισχύει από την έναρξη του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα μέχρι πέρατος της περιόδου που αρχικά έχει συμφωνηθεί.

7.5 Ανανέωση χρήσης της Υπηρεσία από τον Πελάτη είναι δυνατή με την υποβολή και συνυπογραφή νέας Αίτησης – Σύμβασης με τις Προτάσεις που θα επιλέξει ο Πελάτης οποτεδήποτε και θα ισχύει από το πέρας της περιόδου που αρχικά έχει συμφωνηθεί και για όσο επιλέξει ο Πελάτης στην νέα Αίτηση – Σύμβαση με την Εταιρεία.

7.6 Οι λογαριασμοί εξοφλούνται μέσα σε πέντε μέρες από την υπογραφή της Αίτησης –Σύμβασης αρχικές ή μετά από αναβάθμιση, προσθήκη ή ανανέωση και η εξόφληση είναι προϋπόθεση για να δοθούν στον Πελάτη οι ειδικοί κωδικοί εισόδου στην πλατφόρμα.

7.7 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι λογαριασμοί και τυχόν άλλα τιμολόγια που εκδίδονται από την CGPACKSHOTS, καθώς και αντίγραφα ή αποσπάσματά τους, που τηρούνται από την Εταιρεία μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό κέντρο, αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του προς την CGPACKSHOTS  αναφορικά με τα ποσά στα οποία αναφέρονται, κατά της οποίας όμως επιτρέπεται ανταπόδειξη.

7.8 Για την πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη λήψη, εγκατάσταση, ανάλωση δεδομένων για τη χρήση των Υπηρεσιών Τρίτων, μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ισχύουν οι χρεώσεις δεδομένων (internet), σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο και τους όρους παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί ο Πελάτης.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

8.1 Η παρούσα Σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου και ισχύει από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας από έναν τουλάχιστον εξουσιοδοτημένο χρήστη σε μία τουλάχιστον Τερματική Συσκευή μέχρι το πέρας της περιόδου που στην Αίτηση – Σύμβαση έχει επιλέξει ο Πελάτης.

8.2  Μετά από έγγραφη ειδοποίηση, η Εταιρεία  δύναται με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω δικαιωμάτων της, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε, μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση: α) Μη συμμόρφωσης του Πελάτη με οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οι οποίες θεωρούνται όλες ουσιώδεις, μετά την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών. β) σε περίπτωση που η Υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει κριθεί ότι αντίκειται στο νόμο, γ) Θανάτου του Πελάτη (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), κήρυξής του σε πτώχευση ή παύσης πληρωμών ή άλλης παρόμοιας κατάστασης, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι, μετατροπής της νομικής του μορφής θέσης του υπό καθεστώς διάλυσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχώρισης καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Πελάτης καταστεί αφερέγγυος.

8.3 Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οι τυχόν οφειλές του Πελάτη για τη χρήση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας λόγω οφειλής ή για άλλο σπουδαίο λόγο, η Εταιρεία  δικαιούται να μην υπογράψει νέα σύμβαση με τον Πελάτη

8.4 Κατά την λήξη ισχύος ή την καταγγελία της Σύμβασης ο Πελάτης και κανένας εξουσιοδοτημένος χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση στην υπηρεσία (offline) και εντός δέκα (10) ημερών τα ψηφιοποιημένα προϊόντα της πλατφόρμας θα πάψουν αυτόματα να είναι προσβάσιμα και εμφανή από τον ιστότοπο του (embed) ή από κάθε ιστότοπο στον  οποίο τυχόν έχει εισαγάγει τον σχετικό σύνδεσμο (ο σύνδεσμος  «link» θα καταστεί ανενεργός) και σε κάθε περίπτωση ρητώς και χωρίς επιφύλαξη δηλώνεται ότι γίνεται αποδεκτή η επέμβαση της CGPACKSHOTS  για την αυτοματοποιημένη απενεργοποίηση του σχετικού link και παύση της δυνατότητας πρόσβασης στα προϊόντα της πλατφόρμας. Ο Πελάτης, ωστόσο, θα δικαιούται, να επανενεργοποιήσει την Υπηρεσία εφόσον συνάψει νέα Αίτηση – Σύμβαση εντός δύο (2) μηνών από την κατά τα άνω λήξη ή καταγγελία της Σύμβασης. Τυχόν σύναψη νέας Σύμβασης με τον πελάτη μετά τους δύο (2) μήνες θα επιβαρύνεται με το κόστος ανεβάσματος «upload» των προϊόντων στις ψηφιακές υποδομές (server) της CGPACKSHOTS  Ρητώς συμφωνείται ότι μετά το πέρας ενός (1) έτους από την κατά τα άνω λήξη ή καταγγελία της Σύμβασης και εφόσον δεν επανενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία τα ευρισκόμενα στην κατοχή της Εταιρείας  ψηφιοποιημένα προϊόντα του Πελάτη διαγράφονται οριστικά.

8.5 Κατά την λήξη ισχύος ή την καταγγελία της Σύμβασης ο Πελάτης δικαιούται να αγοράσει τα ευρισκόμενα στην Πλατφόρμα προϊόντα του ή μέρος αυτών μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, απεριόριστη και άνευ καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων άδεια για την: αναπαραγωγή, εκτέλεση, προβολή, ανάλυση και χρήση των εν λόγω προϊόντων, εφόσον καταβάλει την προβλεπόμενη την περίοδο εκείνη ανάλογη χρέωση προς την Εταιρεία.

8.6 Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει με άμεση ισχύ την παροχή της Υπηρεσίας ή να αναστείλει ή περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης σε λειτουργίες της Πλατφόρμας σε περίπτωση : που ο Πελάτης παραβιάζει τα δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, ή / και τους παρόντες όρους και γενικότερα σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή η Εταιρεία έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων.

8.9 Σε περίπτωση καταγγελίας από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη, πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει ποσό ίσο με το σύνολο των υπολειπόμενων μηνιαίων συνδρομών μέχρι την λήξη της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης.

Η καταγγελία γίνεται εγγράφως. Κάθε οφειλή του Πελάτης προς την Εταιρεία  που απορρέει από την εκτέλεση της παρούσας  καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή από την καταγγελία/λύση της σύµβασης. Προκαταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται κατά το μέρος που δύναται να συμψηφίζονται με τα ποσά που τυχόν  οφείλονται για την πρόωρη καταγγελία, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς χρηστών μετά την άπρακτη πάροδο 15 ημερών. Σε περίπτωση παρόμοιας απενεργοποίησης ο Πελάτης δικαιούται επικοινωνώντας με την εταιρεία να επανενεργοποιήσει το λογαριασμό του εντός προθεσμίας 30 ημερών. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας η Εταιρεία δικαιούται να διαγράψει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με παρόμοιο λογαριασμο Χρήστη-Πελάτη.

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

9.1 Η Εταιρεία  θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και θα παρέχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη στον Πελάτη, χωρίς ωστόσο να εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή της, καθώς αυτή εξαρτάται από την εν γένει λειτουργία του διαδικτύου, των δικτύων τρίτων, της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, την λειτουργικότητα και διαθεσιμότητα των επιμέρους λογισμικών ή και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και άλλους παράγοντες που εκφεύγουν του ελέγχου της. Το loading time των embeds εξαρτάται από τον πάροχο – ταχύτητα internet  του end user και δεν έχει να κάνει με την cgpackshots. Αλλά η CGP παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βοηθά σε περίπτωση όπου το internet του τελικού καταναλωτή είναι αργό με αλγόριθμους συμπίεσης δεδομένων και με επιπλέον optimization.

9.2 Ο Πελάτης για θέματα υποστήριξης μπορεί να καλεί τηλεφωνικά την Εξυπηρέτηση Πελατών της Εταιρείας ή να επικοινωνεί μαζί τους μέσω Skype ή και e mail από της 10:00 έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος. Η CGPACKSHOTS  για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια, ακεραιότητα και τις τυχόν απειλές στα συστήματά της ενδέχεται να λαμβάνει μέτρα που αφορούν, ενδεικτικά, τη διενέργεια αποτίμησης κινδύνων και ελέγχων ασφαλείας σε συστήματα, την κατάρτιση σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας, τη φυσική προστασία των εγκαταστάσεων για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτές και την προστασία τους από φυσικές καταστροφές, την υλοποίηση μηχανισμών ασφάλειας δικτύου και ελέγχου λογικής πρόσβασης, τη διαχείριση και παρακολούθηση δικτύου, την ανίχνευση και αντιμετώπιση κακόβουλου λογισμικού.

9.3 Η Εταιρεία  θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, επιμέλεια και προσοχή, αλλά δεν εγγυάται, ούτε διαβεβαιώνει τον Πελάτη ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο του Πελάτη που αποθηκεύεται ή διακινείται στην Πλατφόρμα δεν θα μπορεί να υποστεί ηθελημένη ζημία, φθορά, απώλεια ή αφαίρεση. Στην περίπτωση αυτή καμία ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στην Εταιρεία Είναι ευθύνη του πελάτη να διατηρεί κατάλληλα εναλλακτικά εφεδρικά αντίγραφα των πληροφοριών και των δεδομένων του.

9.4  Η Εταιρεία  παρέχει τις Υπηρεσίες Συντήρησης στον Πελάτη για όλη τη διάρκεια ισχύος της συνεργασίας τους με λογικές δεξιότητες και φροντίδα, ανάλογα με το πακέτο υπηρεσιών που έχει επιλέξει και συμφωνήσει ο Πελάτης

Η Πάροχος μπορεί να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών Συντήρησης, εάν οποιοδήποτε ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Πελάτης στον Εταιρεία με βάση τη Συμφωνία, έχει καθυστερήσει και η Εταιρεία έχει δώσει στον Πελάτη γραπτή ειδοποίηση περί της πρόθεσής της να αναστείλει τις Υπηρεσίες Συντήρησης σε αυτή τη βάση.

Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει στην Πάροχο ή να προμηθεύεται για την Εταιρεία τέτοια πρόσβαση στο υλικό, το λογισμικό, τα δίκτυα και τα συστήματα του Πελάτη, όπως εύλογα απαιτείται από τον Πάροχο για να επιτρέψει στην Εταιρεία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της Συμφωνίας

10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Πάροχος Εταιρεία  δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τυχόν μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας (όπως ενδεικτικά πόλεμος – είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι – ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών, φυσικά εμπόδια, ατμοσφαιρικές συνθήκες), ή άλλων περιστατικών εκτός του πεδίου ελέγχου της, καθώς επίσης και για τη λειτουργία και διασύνδεση άλλων εθνικών ή ξένων δικτύων και τις εν γένει ενέργειες των φορέων τους.

11. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο Πελάτης δεν δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή να ζητήσει τη μεταφορά της Υπηρεσίας σε τρίτο. Η CGPACKSHOTS. δύναται να εκχωρεί τις αξιώσεις κατά του Πελάτη που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε.

12. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οι παρόντες όροι σε συνδυασμό με την υπογεγραμμένη Αίτηση – Σύμβαση είναι η πλήρης και μόνη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας  και του Πελάτη (Σύμβαση) και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας με την CGPACKSHOTS  ή με τους αντιπροσώπους της.

Η εκ μέρους της Εταιρείας μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός της που απορρέει από την Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.

Τυχόν ακυρότητα κάποιο από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει ακυρότητα άλλων όρων ή της Σύμβασης. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους.

Οι παρόντες όροι μπορούν να αλλάζουν οποτεδήποτε κατά την απόλυτη ευχέρεια της Εταιρείας. Κάθε τέτοια αλλαγή θα γνωστοποιείται στον Πελάτη κατά την πρώτη είσοδό του στην Υπηρεσία ή/και με email στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει. Επίσης, οι όροι του παρόντος θα εφαρμόζονται αυτόματα και σε τυχόν ανανεώσεις βελτιώσεις, νεότερες εκδόσεις της Υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση χρήσης της Υπηρεσίας συνιστά αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των νέων όρων. Αν ο Πελάτης αμφισβητεί κάποιον ή κάποιους από τους νέους όρους, οφείλει να πάψει άμεσα τη χρήση της Υπηρεσίας και να το γνωστοποιήσει στην CGPACKSHOTS  για τα περαιτέρω.

 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

13.1 Η Εταιρεία και ο Πελάτης οφείλουν αλλήλων:

(α) να διατηρούν αυστηρά εμπιστευτικές τις εμπιστευτικές πληροφορίες αμοιβαίως,

(β) να μην αποκαλύπτουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του και κατόπιν μόνο υπό όρους εμπιστευτικότητας.

(γ) να ενεργούν με καλή πίστη ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τις εμπιστευτικές πληροφορίες τους και

(δ) να μην χρησιμοποιούν καμία από τις εμπιστευτικές πληροφορίες τους αμοιβαίως  για σκοπούς διαφορετικούς από τον Επιτρεπόμενο Σκοπό.

14. ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την εκτέλεση των Συμβάσεών της με τους Πελάτες της, η CGPACKSHOTS τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα, που δηλώνονται από τον Πελάτη στην Αίτηση και όσα απαιτούνται σύμφωνα με τους παρόντες όρους για την χρήση της Υπηρεσίας. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου αυτού, για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι τρίτες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, εμπορικοί συνεργάτες της CGPACKSHOTS  που μεσολαβούν για τη σύναψη της Σύμβασης, εταιρίες  ενημέρωσης οφειλετών και άλλοι συνεργάτες της Εταιρείας.

Ο Πελάτης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του), με επιστολή στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας. 

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

15.1 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το πολύπλοκο λογισμικό δεν είναι ποτέ εντελώς απαλλαγμένο από ελαττώματα, σφάλματα και σφάλματα. και με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο Πάροχος δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες Hosted θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από ελαττώματα, σφάλματα και σφάλματα.

26.2 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το πολύπλοκο λογισμικό δεν είναι ποτέ πλήρως απαλλαγμένο από ευπάθειες ασφαλείας. και με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο Παροχος δεν παρέχει καμία ότι οι Υπηρεσίες Hosted θα είναι απόλυτα ασφαλείς.

26.3 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες Hosted έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατές μόνο με το συγκεκριμένο λογισμικό και τα συστήματα [που έχουν οριστεί ως συμβατά και ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες Hosted θα είναι συμβατές με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή συστήματα

 16. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας  σε σχέση με ή με αφορμή την παρούσα Σύμβαση, θα επιλύεται στα Δικαστήρια της έδρας του Πελάτη, τα οποία θα εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αυτό το Παράρτημα καθορίζει τα επίπεδα υπηρεσιών που ισχύουν για τις Υπηρεσίες Συντήρησης - Υποστήριξης.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1.1 Ο Πάροχος πρέπει, όπου είναι εφικτό, να δώσει στον Πελάτη [τουλάχιστον 7 Εργάσιμες Ημέρες] προειδοποιητική γραπτή ειδοποίηση προγραμματισμένων Υπηρεσιών Συντήρησης που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών Φιλοξενίας ή ενδέχεται να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις Υπηρεσίες Hosted,.

1.2 Ο Παροχέας παρέχει όλες τις προγραμματισμένες Υπηρεσίες Συντήρησης εκτός των ωρών της συνήθους  λειτουργίας.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ενημερώσεις θα εφαρμόζονται στην Πλατφόρμα σύμφωνα με οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα που κοινοποιείται από τον Πάροχο στον Πελάτη ή συμφωνείται από τα μέρη κατά καιρούς.

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

3.1 Ο Πάροχος θα μπορεί να προβαίνει σε αναβαθμίσεις τουλάχιστον μία φορά σε κάθε ημερολογιακό έτος καθ’ όλη τη  διάρκεια της παρούσας.

3.2 Ο Πάροχος θα δώσει στον Πελάτη τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες προειδοποιητική γραπτή ειδοποίηση για την εφαρμογή της αναβάθμισης στην πλατφόρμα.

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Helpdesk

4.1 Ο Πάροχος θα θέσει στη διάθεση του Πελάτη γραφείο υποστήριξης helpdesk.

4.2 Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το helpdesk για να ζητήσει και, κατά περίπτωση, να λάβει τις Υπηρεσίες Υποστήριξης. και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το helpdesk για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

4.3 Ο Πάροχος θα φροντίσει ώστε το γραφείο υποστήριξης να είναι προσβάσιμο μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όποιου άλλου πρόσφορου τρόπου επικοινωνίας.

4.4 Ο Πάροχος θα φροντίσει ώστε το γραφείο υποστήριξης να είναι λειτουργικό και επαρκώς στελεχωμένο  κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών λειτουργίας κατά τη διάρκεια της παρούσης. Επιπλέον, ο πάροχος θα παράσχει ειδικό αριθμό τηλεφώνου για τον πελάτη να αναφέρει κρίσιμα ζητήματα εκτός των ωρών λειτουργίας.

4.5 Ο Πελάτης μεριμνά ώστε όλες οι αιτήσεις για Υπηρεσίες Υποστήριξης που μπορεί να λαμβάνει από καιρό σε καιρό θα πραγματοποιούνται μέσω του γραφείου υποστήριξης.

5. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 5.1 Τα ζητήματα που τίθενται μέσω των Υπηρεσιών Υποστήριξης κατηγοριοποιούνται ως εξής:

(α) κρίσιμη: οι υπηρεσίες Hosted Services είναι μη λειτουργικές ή μια βασική λειτουργία των Hosted Services δεν είναι διαθέσιμη.

(β) σοβαρή: μια βασική λειτουργία των Υπηρεσιών Hosted έχει σημαντικά υποβαθμιστεί

(γ) μέτρια: μια βασική λειτουργία των Υπηρεσιών Φιλοξενίας είναι μειωμένη, όπου η απομείωση δεν αποτελεί σοβαρό ζήτημα. ή μια μη βασική λειτουργία των Υπηρεσιών Hosted είναι σημαντικά εξασθενημένη

(δ) ελάσσονος σημασίας: οποιαδήποτε απομείωση της Φιλοξενούμενης Υπηρεσίας που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες. και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που επηρεάζει τις Υπηρεσίες Φιλοξενίας.

5.2 Ο Πάροχος καθορίζει εύλογα, σε ποια κατηγορία σοβαρότητας εμπίπτει ένα ζήτημα.

5.3 Ο Πάροχος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις αιτήσεις για υπηρεσίες υποστήριξης αμέσως και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις ακόλουθες χρονικές περιόδους:

(α) κρίσιμη: 8 εργάσιμες ώρες

β) σοβαρή: εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας

(γ) μέτρια: εντός 2 εργασίμων ημερών και

(δ) ελάσσονος σημασίας: εντός 5 εργάσιμων ημερών

6. ΠΡΟΒΟΛΗ

Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει τα λογότυπα της Εταιρείας και της πλατφόρμας Eberus, κατά το χρόνο αναμονής-φόρτωσης (Loading) των ψηφιοποιημένων δεδομένων από τον εκάστοτε πελάτη στη χρήση της πλατφόρμας.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της πλατφόρμας υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση η Πάροχος εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της πλατφόρμας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Πάροχος συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ,μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Η Πάροχος δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της  σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Πάροχος είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της Πλατφόρμας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η Πάροχος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ΔΠ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).